— (342)

74295074295 معاونت پژوهش وفن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس…

— (341)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه آموزشی مهندسی کشاورزي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان : بررسی اثر عسل و…

— (340)

2363825-798490 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه علوم دامی پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد(MSc) در رشته علوم دامی –گرا یش تغذیه دام عنوان: بررسی اثر…

— (339)

2589530402590واحد دامغان باسمه تعالی فرم حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها مرتبط با استاد راهنمای پایان نامههای کارشناسی ارشد اینجانب…

— (338)

center-548640 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی عنوان: اثرات اجرای طرح تجهیز…

— (337)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش عمومی عنوان پایان نامه: نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه…

— (336)

19050126682500 24060153746500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی عنوان: نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان…

— (335)

3257550-182880 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: بالینی عنوان مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی…

— (334)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده علوم تربیتی و مشاوره پایاننامه کارشناسیارشد ناپیوسته رشته مدیریت آموزش عنوان: مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و…

— (333)

2194560-3810 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات هرمزگان پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش بالینی(M.A) موضوع: مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد…